Slovník pojmov

A B Č D E F G H J K L M N O P S V Z

Abeceda

Abeceda je sústava znakov používaných v jazyku. Znalosť abecedy je pri vývine detí nevyhnutná pre čítanie a písanie. Prvých 9 mesiacov deti väčšinou vydávajú len rôzne zvuky. Už od 10. mesiaca života sa učia vyslovovať prvé hlásky, slabiky, a…

ADHD

ADHD je skratka anglického Attention deficit hyperactivity disorder a na Slovensku sa označuje ako hyperkinetická porucha (HKP), respektíve porucha pozornosti s hyperaktivitou. Ide o jednu z najčastejších porúch, ktorá sa vyskytuje o detí. Až 80 %…

Artikulácia

Artikulácia sa niekedy označuje aj výrazom článkovanie. V našom význame sa však bavíme o správnej výslovnosti jednotlivých hlások, slabík a slov. Spája sa aj so správnou intonáciou (napríklad pri ukončovaní viet). Rôzne rečové nedostatky spojené s…

Batoľa

Batoľa je jedno zo štádií dospievania dieťaťa. Pojmom batoľa označujeme deti od jedného do troch rokov veku života. Je to tretie štádium vývoja dieťaťa po narodení. Predchádzajú mu štádiá novorodenec a dojča. Ďalším vývojovým stupňom je predškolský…

Batolivé obdobie

Batolivé obdobie trvá od jedného do troch rokov života dieťaťa a sprevádzajú ho mnohé výrazné zmeny. Medzi tie najpodstatnejšie patrí vzpriamená chôdza a prvé pokusy o rečovú komunikáciu. Dieťa sa zároveň osamostatní v mnohých základných činnostiach,…

Bľabotanie

Bľabotanie je nezrozumiteľná reč, o ktorú sa pokúšajú deti v dojčenskom veku. Pred bľabotaním deti väčšinou skúšajú len krik a po bľabotaní sa už pokúšajú o prvé jednoduché slabiky (mamamama), ktoré sa rozvinú do celých slov. Dieťa sa bľabotaním…

Čitateľská gramotnosť

Čitateľská gramotnosť je osvojenie si schopnosti čítania písaného textu s porozumením. Ide o nevyhnutnú požiadavku na deti mladšieho školského veku. Niektoré deti dosiahnu čitateľskú gramotnosť už v predškolskom veku. Na zlepšenie čitateľskej…

Didaktika

Didaktika sa niekedy označuje aj ako didaxia. Didaktika (z starogr. didasko = učím, vyučujem) je vlastne teória vzdelania. Táto pedagogická veda zaoberajúca sa vyučovaním sa neustále vyvíja a má množstvo špecializácií, napríklad pre deti s ADHD.…

Dojča

Ako dojča označujeme dieťa, ktoré má ukončené prvý mesiac života až kým dovŕši prvý rok života. Dojčenský vek mamičky označujú ako najkrajšie obdobie s bábätkom. Vzájomné budovanie vzťahov, spoznávanie rodiny, zvukov, predmetov, prvé nesmelé sedenie…

Dojčenský vek

Dojčenský vek označuje vek dieťaťa od 29. dňa života do jedného roku života. Avšak, niekedy sa ako dojčenský vek označuje obdobie, kedy je dieťa dojčené matkou. To je samozrejme úplne individuálne, a môže to byť od niekoľkých týždňov až do niekoľkých…

Empatia

Empatia je vlastne vcítenie sa do aktuálneho psychického rozpoloženia druhej osoby. Pri výchove dieťaťa je nevyhnutné venovať empatii dostatok času. Nielen že je nutné naučiť dieťa správne prejavovať empatiu, ale aj naučiť samých seba vcítiť sa do…

Fantázia

Fantázia je schopnosť predstavenia si a často aj následnej realizácie myšlienky alebo činnosti. Môže sa jednať o abstraktnú, ale aj o fyzickú vec. Pri deťoch je rozvoj fantázie mimoriadne dôležitý. Najviac mu pomáha čítanie kníh, kedy si dieťa…

Grafomotorika

Grafomotorika je termín ktorý výrazne súvisí s gramotnosťou. V jednoduchosti môžeme povedať, že sa jedná o individuálnu schopnosť dieťaťa čítať, ale najmä písať. Ťažkosti s grafomotorikou označuje zase pojem dysgrafia, čo je vlastne neschopnosť…

Gramotnosť

Gramotnosť je schopnosť dieťaťa čítať a písať. Gramotnosť má množstvo ďalších príbuzných výrazov, ktoré označujú individuálne schopnosti dieťaťa. Slovensko má vysoké percento gramotnosti populácie aj vďaka školskému systému, ktorý poskytuje vzdelanie…

Hmat

Čuch, chuť a zrak nie sú jediné zmysly, ktorými vaše dieťatko spoznáva svet. Práve u detí je mimoriadne dôležitý aj hmat. Ním spoznáva nové veci okolo seba a zapamätáva si nové veci. Namiesto typického „no-no!“ alebo „nechytaj, to je špinavé“ by sme…

Hyperaktivita

Hyperaktivita alebo nadmerne zvýšená aktivita detí môže mať rôzne podoby, napríklad nadmerne zvýšenej psychickej alebo fyzickej aktivity, prípadne kombináciu oboch týchto typov. Hyperaktívne deti majú často aj poruchu pozornosti, a teda ADHD. V…

Jazykové schopnosti

Jazykové schopnosti u detí sa rozvíjajú už v období dojčenského veku. Deti sa učia prvé hlásky a slabiky, ktoré na prelome z dojčaťa na batoľa skladajú do celých slov a časom aj viet. S jazykovými schopnosťami súvisí napríklad aj artikulácia a teda…

Kognitívne schopnosti

Medzi kognitívne schopnosti patrí napríklad pamäť, pozornosť, reč, rýchlosť myslenia, schopnosť pochopenia informácií, schopnosť posudzovania a riešenia problémov a mnohé ďalšie. Vývoj kognitívnych schopností začína už v prvých dňoch života dieťaťa a…

Kreativita

Kreativita úzko súvisí s fantáziou. Fantázia je schopnosť veci si predstaviť, kreativita je zase jednoducho povedané schopnosť tieto veci alebo myšlienky realizovať či vytvoriť. Kreativita zahŕňa aj rôzne scenáre riešenia vzniknutých situácií. Deti s…

Lozenie detí

Lozenie detí má niekoľko štádií. Deti sa najčastejšie naučia loziť po rukách a kolenách. Neskôr sa začnú plaziť (bruško je na zemi) a časom dokonca až štvornožkovať (brucho ani kolená nie sú na zemi, dieťa sa dotýka zeme len dlaňami a chodidlami.…

Maria Montessori

Maria Montessori bola talianska fyzička a učiteľka ktorá sa preslávila svojou inovatívnou výchovno-vzdelávacou metódou, ktorá aj nesie jej meno. Žila v rokoch 1870 až 1952 a jej metóda sa dodnes používa v najmodernejších vzdelávacích inštitúciách…

Montessori metóda

Výchovno-vzdelávacia metóda vyvinutá Mariou Montessori. Jej hlavnou filozofickou myšlienkou je pomôcť dieťaťu, aby svoje úlohy zvládlo samo. Cieľom metódy je výchova sebavedomých, kreatívnych sa samostatne mysliacich detí, ktoré sa vo svete…

Motorika u detí

Jemná aj hrubá motorika je schopnosť vedome vykonávať pohyb. Deti sa učia motoriku už od prvých dní svojho života. Jemná motorika je napríklad manipulácia s hračkami, používanie prstov a podobne. Hrubá motorika zahŕňa napríklad prevaľovanie, lozenie…

Novorodenec

Novorodencom označujeme dieťa od narodenia do 28. dňa života – ide tak o prvé štádium dieťaťa po narodení. Nasleduje ho dojča (od 29. dňa života do jedného roku) a následne batoľa (do troch rokov života). Hlavnou náplňou života novorodenca je spánok…

Obdobie vzdoru

Obdobie vzdoru je pre rodičov náročným obdobím, kedy dieťa vzdoruje, chytá záchvaty hnevu či zúrivosti, neposlúcha alebo robí scény na verejnosti. Takéto obdobie môže nastať v mnohých vekových kategóriách detí od batoľata až po teenagerov. Dieťa sa…

Hore